kkeshavamurthy: Support RockyLinux-8 on vSphere

No Results