robscott: Removing BackendPolicy

JobBuild
732
07-22 23:06
pull-gateway-api-test 1420162601731493888 1418346784287100928
pull-gateway-api-verify 1420162601689550848 1418346784245157888