wzshiming: Fix nodeShutdownReason for node shutdown e2e

No Results