ravisantoshgudimetla: Promote min ready sec sts beta

No Results